REGULAMIN
KOPANIA I MUROWANIA GROBÓW
NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KRZCZONOWIE

 

Cmentarzem Parafialnym w Krzczonowie zarządza Parafia św. Stanisława BM, którą reprezentuje ks. Proboszcz. Ks. Proboszcz może zlecić pewne zadania osobom z Parafii.

1.  Kopanie i murowanie grobów oraz prowadzenie prac kamieniarsko-budowlanych odbywa się w dniach powszednich w godz. 7.00 – 18.00 (okres zimowy do 16.00)

2.  Za prawidłowe przygotowanie grobów: murowanych, ziemnych, urnowych, zabezpieczeń nagrobków, itp., jakość użytych materiałów oraz ich wymiary ponosi odpowiedzialność osoba opiekująca się grobem, zwana Dysponentem Grobu( Spadkobierca).

Dysponent Grobu zapoznaje wykonawcę robót budowlano – kamieniarskich z regulaminem Cmentarza. Za wykonane prace niezgodnie z regulaminem Cmentarza Parafialnego odpowiedzialność ponosi Dysponent Grobu. Ksiądz Proboszcz zobowiązuje go w terminie 14 dni do wykonania poprawek zgodnie z regulaminem Cmentarza Parafialnego w Krzczonowie.

3.  Wszystkich Wykonawców – pracowników robót budowlano-kamieniarskich obowiązuje szczególny szacunek dla Cmentarza, grobów, zwłok i szczątków zwłok.

4.  Grobem ziemnym jest dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią.
Grobem murowanym jest dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami.
Grób rodzinny to grób, w którym składa się dwie lub więcej trumien ze zwłokami.

5.  Groby murowane do pochowań w pionie, wykonywane są w zależności od potrzeb i warunków terenowych jako groby: jedno-, lub wielopoziomowe, o następujących wymiarach:
– 2,0 m, długość wewnętrzna
– 0,8 m, szerokość wewnętrzna,
– głębokość bez sklepień 0,76 – 0,8 m dla każdej komory.

Nad ostatnim sklepieniem należy wykonać podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi (jako izolację) o wysokości ok. 30 cm (od sklepienia do poziomu gruntu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach powyższe wymiary mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

6.  Odstępy między grobami powinny wynosić 0,5 m.

7.  Dno w grobach murowanych może być ziemne lub umocnione, przy czym powinno mieć spadek jednokierunkowy. W miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ do ziemi.

8. Na Cmentarzu znajduje się ściana z niszami w której można umieszczać urny.

9. Groby murowane wykonywane są pod konkretne zlecenie pogrzebu, a ewentualne wykonanie grobów na zapas wyłącznie w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem.

10. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać wymiarów zewnętrznych poszczególnych grobów.

11. Materiały budowlane wwozić można w dni robocze w godz. 7.00 – 16.00. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać niesprzątniętego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w pojemnikach, które są wyposażeniem firmy wynajętej przez Dysponenta Grobu.

12. Po złożeniu trumny ze zwłokami do grobu ziemnego należy zasypać ziemią i uformować mogiłę nie później niż następnego dnia po pogrzebie. Termin ten może ulec wydłużeniu do trzech dni w okresie zimowym.
Po złożeniu trumny ze zwłokami do grobu murowanego należy niezwłocznie go zasklepić, bądź (za zgodą rodziny) po wykonaniu sklepienia nad trumną przykryć tymczasowo kratą, a drugie sklepienie wykonać po zakończonej uroczystości. Usypanie mogiły na zasklepionym grobie murowanym następuje nie później niż następnego dnia po pogrzebie, termin ten może ulec wydłużeniu do trzech dni w okresie zimowym.

13. Groby ziemne powinny mieć następujące wymiary:

– dziecinne (do lat 6) – długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m -?, odstępy od strony dłuższego boku 0,5 m,
– pojedyncze – długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,5 m, odstępy od każdego boku po 0,5 m,
– rodzinne – długość 2,0 m, szerokość 1,2 m, głębokość do 2,3 m. (dwie trumny jedna nad drugą), dla każdej następnej
trumny powinien być głębszy o 0,8 m. odstępy od każdego boku po 0,5 m,
– urnowe pojedyncze – długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1,0 m, odstępy po 0.5 m od strony każdego boku,
– urnowe rodzinne – długość 1,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,0 m, odstępy po 0,5 m od strony każdego boku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach powyższe wymiary mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

14. Na grobach można ustawiać nagrobki (tzw.pomniki) o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

15. Przygotowanie wykopu pod grób ziemny lub murowany odbywa się ręcznie. Za prace odpowiada pracownik Cmentarza Parafialnego wyznaczony przez ks. Proboszcza . Aktualnie jest nim Pan Stanisław Odroniec. Ziemię z wykopu można czasowo składować przy grobie, tylko do czasu usypania mogiły.

16. Nadmiar ziemi pochodzący z przebudowy grobu musi być wywieziony przez firmę wykonującą przebudowę poza teren cmentarza.

17. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek wykopów kontrolnych przy dochowaniach do grobów.

18. Zabrania się nasadzeń krzewów, drzewek, drzew na własną rękę w obrębie Cmentarza. W przypadku stwierdzenia nasadzeń ks. Proboszcz zobowiązuje Dysponenta Grobu do likwidacji, która ma nastąpić 14 dni od podania informacji.

19. Wykonawca zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp i sanitarnymi.

20. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót muszą być naprawione w ciągu 14 dni od zawiadomienia dysponenta Grobu przez Ks. Proboszcza. Koszt naprawy ponosi Dysponent Grobu.

21.Dysponent otrzymuje z Urzędu Parafialnego zgodę na przeprowadzenie robót na Cmentarzu po czym przekazuje je Wykonawcy robót. Ten, najpóźniej dzień przed pracami na cmentarzu informuje Urząd Parafialny o zamiarze dokonanie remontu telefonicznie, lub bezpośrednio w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.
Po wykonaniu robót odbiera się je w obecności  Wykonawcy i Proboszcza, lub osoby wskazanej przez Proboszcza w ustalonym terminie, wykonanie prac niezgodnie z regulaminem należy poprawić jak w p. 2.

22. W zależności od zaistniałej lub grożącej ze strony Organizatora (Dysponent Grobu, Zakład Pogrzebowy) lub Wykonawcy(Firma Budowlano-Kamieniarska) szkody, zastrzega się:
– stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu Parafialnym tych Organizatorów i Wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu Cmentarza,
– możliwość uzależnienia wznowienia działalności przez Organizatora lub Wykonawcę, wobec którego zastosowano zakaz działalności na Cmentarzu, od dania przez Organizatora lub Wykonawcę zabezpieczenia odpowiadającego swoją wartością zaistniałej lub grożącej szkodzie.

Obowiązuje od 1 października 2015 roku

Cytaty

Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców | Koh 7, 5

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.