Aktualności

My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski w dniach 14-15 marca 2022 roku w Warszawie, nawiązując do wcześniejszych słów
Ojca Świętego Franciszka i wystąpień przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp.
Stanisława Gądeckiego oraz stanowiska Rady Stałej KEP, pragniemy zabrać głos w sprawie
niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na niezależną i suwerenną, rządzącą się zasadami
demokracji Ukrainę.
Głęboko poruszeni tragedią wojny zdecydowanie potępiamy ataki skierowane
przeciwko ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci.
Odpowiedzialnych za wybuch agresji przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu
wzywamy do jak najszybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków
zmierzających do zawarcia sprawiedliwego pokoju.
Równocześnie wzywamy wszystkie osoby wierzące do żarliwej modlitwy zanoszonej w
intencji pokoju w Ukrainie, połączonej, o ile to możliwe, z postem.
Z całego serca dziękujemy wszystkim, zwłaszcza Caritas Polska i Caritas diecezjalnym,
którzy w naszym kraju, od samego początku nieśli i nadal niosą ofiarną i bezinteresowną
pomoc naszym siostrom i braciom pozostającym w Ukrainie i przybywającym do Polski,
szukającym u nas schronienia przed koszmarem wojny.

Członkowie Konferencji Episkopatu

Członkowie Konferencji Episkopatu Polski obecni na 391. Zebraniu Plenarnym.

Warszawa, 15 marca 2022 roku

Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Cytaty

Językiem Boga jest cisza i tylko w ciszy Go spotykam | Petrus

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.